Er zijn veel ondernemers welke niet (meer) alles bij de bank gefinancierd krijgen, of men is op zoek naar specifieke expertise en kennis van een ervaren ondernemer. Dan doet zich de mogelijkheid voor om uit te kijken naar een ervaren ondernemer/investeerder/participant die graag een aandelenbelang wil nemen in de onderneming. Zeggenschap is hierbij dan direct een belangrijk onderwerp, mede om de investering van de participant te beschermen.

Een belangrijke vraag voor de participant is in welke BV gaat hij participeren? Als er b.v. sprake is van een holdingstructuur met een werkmaatschappij, zijn er verschillende overwegingen welk van doorslag kunnen zijn. Belangrijk is om in zo’n geval goed te bekijken waar de waardevolle “assets” of rechten zich bevinden. Zitten deze waardevolle bezittingen in de holding dan kan overwogen worden om aandelen in de holding te nemen.

Het verstrekken van risicokapitaal door de participant kan bestaan uit overname deel van de aandelen, uitgifte van nieuwe aandelen of door inbreng van een (achtergestelde) lening. Ook een combinatie van genoemde is mogelijk. Verder kan er sprake van zijn dat door participant aanvullende zekerheden worden bedongen.

Een participant zal in de meeste gevallen er niet voor kiezen om het bedrijf zelf te gaan besturen, dat zal door het bestaande (of evt nieuw) bestuur moeten worden gedaan. Wel wil de participant veelal een belang bij invloed en controle op het bestuur. Dit zijn zgn. belangrijke bestuursbesluiten welke vooraf goedkeuring behoeven van de AVA. Dit alles dient nauwkeuring vastgelegd te worden in de participatieovereenkomst alsmede in de statuten gewijzigd te worden. Dit laatste moet niet vergeten worden omdat handelen van een bestuurder in strijd met de statuten evt. kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid en uiteindelijk en schade doorgetrokken kan worden naar privé.

NL Corporate Finance kan u van dienst zijn bij het zoeken naar de juiste investeerder en ziet toe op een juiste totstandkoming van de benodigde overeenkomsten en contracten.