Uw bedrijf verkopen aan familie, management of een derde?

Als ondernemer ontkomt u er niet aan. Uw bedrijf te verkopen of over te dragen aan een opvolgende partij. Ondernemers die om welke reden dan ook hun bedrijf willen verkopen zijn vaak niet bij machte dit zelf te arrangeren. Zij hebben vaak geen idee hoe ze zo’n traject moeten bewandelen (zonder dat deze stap bij hun personeel, klanten, toeleveranciers en concurrenten bekend wordt). Er komt tijdens zo’n verkooptraject nogal wat op je af. Hoe pak ik zo’n traject aan, hoe kom je aan kopers, is er (nog) wel belangstelling voor mijn bedrijf, wat is mijn bedrijf waard en hoe zit een verkoopproces in elkaar. Een heel gecompliceerd traject welke ontzettend nauwkeurig en professioneel benaderd dient te worden.

En dat is nu het juiste moment om het team van NL Corporate Finance in te schakelen teneinde een optimaal resultaat te verkrijgen. Wij zijn sinds 1998 reeds actief en hebben een ruime ervaring opgedaan met het verkopen van bedrijven. De adviseurs van NL Corporate Finance staan garant voor een discrete en zorgvuldige benadering van dit proces en streven voor u naar het beste resultaat.

Onze diensteverlening bij een verkoopproces kent verschillende fasen:

Fase 1. Initiële fase
Dit is de fase waarin NL Corporate Finance tezamen met opdrachtgever bespreken hoe de opdracht zal luiden. Er worden afspraken gemaakt omtrent de verwachtingen van elkaar en er wordt een exclusieve opdracht aan NL Corporate Finance verstrekt.

Fase 2. Check up fase
Tijdens deze fase gaat NL Corporate Finance in kaart brengen wat de huidige situatie van de ondernemer is op gebied van b.v.:

 • wat is de huidige juridische constructie
 • wat is de fiscale positie en wat zijn de gevolgen
 • wat moet er nog (fiscaal/juridisch) worden aangepast om het maximale resultaat uit de beoogde transactie te behalen
 • is de onderneming verkoopklaar. Zo niet dan een actieplan opstellen om op korte termijn dit te verbeteren.

Fase 3. Vaststellen Verkoopteam
In deze fase wordt door de opdrachtgever en NL Corporate Finance in kaart gebracht wie betrokken zal worden bij het op te starten verkoopproces. Dit kan b.v. de accountant van de opdrachtgever zijn of een andere vertrouwensman van de opdrachtgever. In overleg wordt de rolverdeling in het verkoopproces bepaald waarbij NL Corporate Finance de regie voert. Specialisten kunnen op ieder willekeurig moment, na gezamenlijk overleg worden ingeschakeld.

Fase 4. Het bepalen van de ondernemingswaarde
Wat is mijn onderneming waard?? Dat is één van de eerste vragen van de ondernemer. Een simpele vraag waar niet direct een antwoord op te geven is. Bij een waardering van een onderneming komen er een hoop items aan de orde welke van invloed zijn ter bepaling van de uiteindelijke waarde. Op basis van beschikbaar cijfermateriaal van de onderneming vanuit uit verleden, alsmede op basis van goed onderbouwde toekomstverwachtingen, wordt een waardebepaling uitgevoerd. De hoofdregel welke wij altijd in acht nemen is dat het huidig bezit niet het belangrijkste is. Het draait om de vraag: welke toekomstige opbrengsten kan ik verkrijgen uit het huidige bezit. Dat is de verdiencapaciteit van uw onderneming en dus één van de belangrijkste indicatoren voor een waardebepaling. De uiteindelijke bandbreedte voor een waardebepaling wordt in overleg met de opdrachtgever besproken en dit resulteert in een uiteindelijke vraagprijs waarmee NL Corporate Finance het traject gaat opstarten.

Fase 5. Opstellen van geanonimiseerd verkoopprofiel
NL Corporate Finance zal een kort profiel van de onderneming opstellen, met daarin alleen de hoogst noodzakelijk informatie over de onderneming, echter dan wel geanonimiseerd. Dit profiel zal door NL Corporate Finance gedoseerd (anoniem) in de markt worden verspreid teneinde de interesse van kandidaat-kopers te wekken zonder reeds de identiteit van de opdrachtgever bekend te maken.

Fase 6. Opstellen van een Informatie- of Verkoopmemorandum
Het is raadzaam om een Informatie- of Verkoopmemorandum op te (laten) stellen. Het doel van dit memorandum is om kandidaat-kopers voldoende te kunnen informeren zodat kandidaat-kopers een duidelijk beeld krijgen van de aangeboden onderneming. Een Informatie- of Verkoopmemorandum is een uitgebreid bedrijfsprofiel met daarin relevante informatie omtrent de geschiedenis van het bedrijf, de huidige situatie van het bedrijf (bedrijfskundig, juridisch, financieel etc) en een goed onderbouwde toekomstprognose. Optioneel is om in het Informatie- of Verkoopmemorandum een vraagprijs op te nemen alsmede een uitleg van de gehanteerde waardebepaling. In dit memorandum worden de identiteit van de onderneming prijsgegeven, echter wordt het memorandum (en evt. overige gegevens) pas verstuurd nadat de kandidaat-koper een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend en de opdrachtgever toestemming heeft gegeven.

Fase 7. Opstellen long list/short list potentiële kopers
NL Corporate Finance zal desgewenst het anonieme verkoopprofiel via haar netwerken bekendmaken bij vertrouwde concullegae bedrijfsovernameadviseurs teneinde de interesse van één of meerdere goed passende kopers te krijgen. Vaak heeft de opdrachtgever zélf ook wel een aantal potentiële kandidaten in gedachte, welke wij natuurlijk discreet zullen benaderen. Wij stellen een lijst van potentiële kopers samen en stemmen met de opdrachtgever af welke partijen we als eerste gaan benaderen. Doordat NL Corporate Finance de kopers voor de opdrachtgever benaderd waarborgen wij zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Geïnteresseerde kopers dienen ten allen tijde een geheimhoudingsverklaring te tekenen alvorens zij informatie kunnen verkrijgen en vervolgens diepgaande gesprekken gevoerd kunnen worden.

Fase 8. Onderhandelingen
De onderhandelingen met de koper en/of diens bemiddelaar zullen in eerste instantie door NL Corporate Finance worden gevoerd. Tijdens deze eerste aftastende besprekingen zullen wij in kaart brengen hoe serieus de kandidaat-koper is en wat de mogelijkheden etc. zijn. In een volgende fase zal de opdrachtgever ook bij de onderhandelingen betrokken worden en zal er volledig openheid van zaken worden gegeven, welke uiteindelijk tot een intentieverklaring moet leiden.

Fase 9. Opstellen van een Intentieverklaring (LOI)
De onderhandelingen tussen de koper en verkoper moet uiteindelijk leiden tot een definitieve overeenkomst voor de bedrijfsopvolging. Alvorens het zo ver is wordt er eerst een intentieverklaring opgesteld waarin partijen vastleggen op welke hoofdpunten er overeenstemming is bereikt alsmede wat de beoogde transactie is.

In deze intentieverklaring kunnen volgende onderwerpen vermeld worden:

 • exclusiviteit van onderhandelingen en de duur daarvan
 • uitwisselen van informatie en de reikwijdte van een “Due Diligence” onderzoek
 • geheimhouding
 • het object van de bedrijfsopvolging: aandelen transactie of activa en passiva
 • uitgangspunten voor het bepalen van de koopprijs en betaling daarvan
 • kosten en verdeling daarvan
 • toepasselijk recht

Fase 10. Due Diligence onderzoek
Een centraal onderdeel van de onderzoekplicht van de koper is een Due Diligence onderzoek. Het doel hiervan is om zich directe informatie te verschaffen en ter verificatie van de door verkoper aangeleverde informatie.

In het algemeen bestaat een Due Diligence onderzoek uit volgende onderdelen:

 • financiële due diligence
 • fiscale due diligene
 • IT due diligence
 • juridische due diligence, incl. onder andere personeel, milieu, e.d.

Aan de hand van de bevindingen van het Due Diligence onderzoek stelt de koper de risico’s in verband met de bedrijfsopvolging vast. Indien nog mogelijk kan de verkrijger nog afzien van de beoogde transactie of vindt een aanpassing van de waarde van de aandelen of activa en passiva, althans de koopprijs, plaats. Voorts is het ook mogelijk dat de bevindingen van het Due Diligence onderzoek er door de verkrijger aanvullende garanties en/of vrijwaringen worden verlangd.

Fase 11. Opstellen Transportakte of Overnamecontract
Nadat het Due Diligence onderzoek is afgerond en partijen definitief zijn uitonderhandeld en alle voorwaarden definitief zijn en de financiering is geregeld, wordt de transactie vastgelegd in een transportakte bij de notaris (aandelentransactie) of in een overnameovereenkomst (activa en passiva).