FAQ

Veel gestelde vragen

Veelgestelde vragen bij een bedrijfsoverdracht

De overdracht van een bedrijf is een ingewikkelde materie welke een hoop vragen oplevert.

NL Corporate Finance helpt ondernemers graag bij het oplossen van deze vragen. Een aantal van de veelvuldig terugkerende vragen hebben wij met een antwoord alvast voor u op een rij gezet.

Er zijn heel veel redenen aan te voeren, waarom een bedrijf wordt verkocht. De meest voor de hand liggende redenen komen we vaak tegen, zoals bijvoorbeeld een combinatie van ‘DGA-op-leeftijd’ en ‘aanvulling op de pensioenvoorziening’. In het algemeen kunnen zowel persoonlijke als zakelijke redenen aan een bedrijfsoverdracht ten grondslag liggen.

Het komt ook voor dat we worden gevraagd voor bemiddeling bij het uittreden van aandeelhouders of dat er delen van het bedrijf worden verkocht, al of niet gedwongen (door onenigheid of erger, overlijden of ziekte). Of, en dat gebeurt tegenwoordig steeds vaker, dat de jongere generatie ondernemers als ‘serial entrepreneur’ door het leven gaat en afscheid neemt van de huidige bedrijfsactiviteiten en op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. Er is heel veel mogelijk.

Wij maken een onderscheid tussen interne en externe partijen.

Bij interne partijen moet u denken aan opvolgers binnen de familie of één of meer managers die uw positie overnemen, middels een ‘management-buy-out’.

Er zijn een aantal soorten externe partijen te onderscheiden: strategische kopers, die een zogenaamd synergievoordeel behalen bij aankoop door besparingen, kennis- en marktaandeel, uitbreiding van assortiment, etc. Deze strategische kopers kunnen divers van aard zijn, zoals uw concurrent, leverancier, afnemer of zelfs partijen uit een aanpalende markt.

Daarnaast zijn er financiële partijen met een strikte focus op het behalen van financieel rendement, denk hierbij aan informal investors, private equity- en venture capital partijen.

Het lijkt misschien vreemd, maar er is (uitzonderingen daargelaten) altijd belangstelling voor een ter overname aangeboden bedrijf. Die belangstelling kan overal vandaan komen. Als er maar actief genoeg gezocht wordt en omgekeerd het bedrijf ook in de belangrijkste overnamedatabases vermeld staat, blijken er altijd geïnteresseerden te zijn. Of het ook tot een transactie komt hangt van heel veel factoren af.

De kans dat uw bedrijf inderdaad verkocht kan worden hangt van heel veel factoren af. Om er een paar te noemen: hoe goed is het bedrijf, hoe uniek is het bedrijf, hoe actief is uw intermediair op zoek naar kopers, hoe graag willen de kopers, hoe zijn de financieringsmogelijkheden, hoe lang neem je de tijd etc. Heel globaal kun je zeggen dat van alle aangeboden bedrijven in het MKB zo’n 40 tot 60% daadwerkelijk verkocht wordt.

Dat is niet zo gemakkelijk te zeggen zonder nadere informatie over uw bedrijf. Het hangt er maar helemaal van af hoe de marktpositie van het bedrijf is, hoe de cijfers er uit zien, waarin precies de waarde zit, hoe graag de kopers willen, hoe graag u ervan af wilt etc. In het algemeen kan gesteld worden dat de belangrijkste elementen, die de waarde van uw onderneming bepalen, zijn: de gerealiseerde (gemiddelde, genormaliseerde) winst gedurende een aantal jaren, de solvabiliteit (eigen vermogen als percentage van het balanstotaal), de stille reserves en de toekomstverwachtingen. Hoe hoger de winsten, hoe hoger de solvabiliteit, hoe meer stille reserves en hoe beter de toekomstverwachtingen, hoe hoger de waarde van de onderneming. Aan de hand van winst- en verliesrekeningen van enige recente jaren, een recente balans en een gesprek met de ondernemer/eigenaar van het bedrijf kunnen wij een aardige indicatie van de waarde van uw bedrijf geven. De echte toets vindt vervolgens in de markt plaats.

Het antwoord op deze vraag kan voor een groot deel worden gegeven in aansluiting op de vraag wie de koper is en welke uitgangspunten er worden gehanteerd, zowel door de verkoper als de koper.

Bijvoorbeeld een management-buy-out is lastiger te financieren, gelet op de inbreng van eigen middelen en vaak is een groot deel (bancair) vreemd vermogen noodzakelijk. Of bent u als verkoper bereid onder voorwaarden met een earn-out akkoord te gaan? Er zijn vele valkuilen, waarmee u rekening dient te houden.

Niet onbelangrijk is ook vast te stellen wat er wordt verkocht. Als het bedrijfspand ook in eigendom is en kan worden ‘mee verkocht’, komt er meer bij kijken. Want is het onroerend goed volledig afgestemd op de bedrijfsvoering? Kan een koper het betalen? Of wordt er besloten het pand niet te verkopen en (voorlopig) te verhuren aan koper.

Een bank blijft letten op wie de koper is, of er een gedegen bedrijfsplan is opgesteld, wat de kasstromen zijn ter dekking van de financiering, de rente en aflossing. Hoeveel eigen vermogen wordt ingebracht, hoeveel zekerheden kunnen er worden gevestigd, tegen welke dekking en garanties. Niet zelden wordt aan de verkoper door de bank ook om garanties gevraagd. En is dit wel in het belang van u als verkoper?

Als het bedrijf overgaat naar één (of meer) van de kinderen, spelen er weer andere zaken een rol. De transactiewaarde dient zakelijk verantwoord te zijn. De fiscus is een zeer kritische beoordelaar bij overnames in de familiesfeer. Soms zijn dan financieringsconstructies te prefereren boven de zachte prijs, zeker als er familieleden niet betrokken zijn bij het bedrijf, doch wel hun rechten hebben. Wij wijzen ook op de Bedrijfs Opvolgings Regeling (website Belastingdienst).

De Bedrijfs Opvolgings Regeling (BOR) is van kracht in het kader van opvolging en financiering van bedrijfsovername binnen de familiesfeer. Als één van de kinderen de onderneming voortzet, kan er van deze regeling gebruik worden gemaakt.

Als een erfgenaam een onderneming erft of geschonken krijgt en niet zelf voortzet, dan moet er over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting worden betaald.

De intentie van de BOR is dat de opvolger minder of geen belasting hoeft te betalen. Op hoofdlijnen komt de BOR op het volgende neer. De fiscus bepaalt de ondernemingswaarde op basis van de ‘going concern’ waarde (ondernemingsvermogen + goodwill) en de ‘liquidatiewaarde’ (waarde activa).

Over de hoogste waarde dient belasting te worden betaald, onder voorwaarden van vrijstellingen en betalingsregelingen. Grofweg gesproken, hoeft er geen belasting te worden betaald bij een ondernemingswaarde onder de € 1 miljoen. Met betrekking tot de voorwaarden en hoe de werking is geregeld, verwijzen wij naar de website van de Belastingdienst. Tevens wijzen wij er op dat de wetgeving en uitvoering hiervan regelmatig aan verandering onderhevig is. Voor uw gemak kunt u ook deze regeling op onze site downloaden.

Gemiddeld een half jaar tot een jaar. Maar in het algemeen altijd langer dan u denkt en dan u zou willen. Dat het wat langer duurt is overigens vaak goed voor de verkopende ondernemer, die dan langzaam naar het moment van overdracht toe kan groeien

Te snel willen zijn is niet altijd in uw voordeel, denk hierbij aan de tijd die dan ontbreekt om ‘waarde-verhogende’ maatregelen te nemen of uzelf (en uw partner wellicht) op de emotionele kant van de zaak voor te bereiden. Soms lopen ondernemers er veel langer dan een jaar mee in hun hoofd, voordat tot daadwerkelijke actie wordt overgegaan. In ieder geval is het zéér onverstandig onvoorbereid aan de verkoop van uw bedrijf te beginnen.

Wij stellen het voor onszelf als taak, om de zaken goed met u voor te bereiden. Of dit nu gaat om herstructurering, het maken van een helder en concreet Informatie Memorandum of gedegen afstemming over de beste voorwaarden. Daarbij is ‘kort op de bal blijven spelen’ tijdens alle fasen van het verkoopproces belangrijk. De voorbereidingstijd, verdient u aan het eind van de rit in uw voordeel terug.

De waarde van uw bedrijf is niet gelijk aan het netto geldbedrag dat u aan de verkoop zal overhouden! Naast de begeleidingskosten van de transactie, dient u er ook rekening mee te houden dat een koper de onderhandelingen met u wil aangaan. Hieruit ontstaat in de regel een verschil tussen waarde en prijs.

Naast de prijs is de financiering structuur (laat u voorlopig nog geld achter in de zaak of gaat u akkoord met een earn-out constructie?) en de belastingclaim van groot belang. Het is tevens van belang wat voor soort transactie er wordt gerealiseerd: overdracht van aandelen of een activa-passiva transactie; bijvoorbeeld bij de laatste moet over de stille reserves en goodwill belasting worden betaald. Verkoopt u aan derden of blijft het bedrijf in de familie? Er zijn belastingvrijstellingen bij overdracht aan familie.

Met andere woorden, het is nogal afhankelijk van een groot aantal factoren en is niet op voorhand zo even te bepalen. Wij overleggen graag met u (en uw fiscalist / accountant) wat in uw situatie het beste is.

Bij een activa-transactie neemt de koper geen aandelen over, maar slechts een aantal activa, waaronder vaak de machines, de voorraad, de goodwill, het personeel en het huurcontract. Het overnamecontract is dik vanwege alle bijlagen, die precies beschrijven wat de koper gekocht heeft. De debiteuren en crediteuren blijven achter (in uw B.V.) evenals de liquide middelen. Dat wikkelt u zelf af. U houdt de aandelen van de B.V., maar de onderneming is eruit verkocht. Nadat een en ander afgewikkeld is kunt u de B.V. leegmaken en liquideren.

Bij een aandelentransactie verkoopt u de aandelen, met alle rechten en verplichtingen, dus ook de ‘lijken in de kast’. De koper zal zich tegen verrassingen willen indekken, doet daarom een due diligence onderzoek en verlangt van u een aantal garanties. Het overnamecontract is op zich eenvoudig, maar bevat wel een dikke sectie garanties en aansprakelijkheden.

Fiscaal is er ook verschil: bij een activa-transactie moet over de goodwill en de stille reserves belasting betaald worden. Bij een aandelentransactie, waarbij de Holding de aandelen van de werkmaatschappij verkoopt, komt de winst op de transactie (het verschil tussen de transactieprijs en de nominale waarde van de aandelen) door de werking van de deelnemingsvrijstelling onbelast terecht bij de Holding. Met deze fiscale consequenties wordt in het algemeen rekening gehouden bij de prijsonderhandelingen. Bij een vergelijkbare transactie zal de goodwill in het geval van een activa-transactie hoger zijn dan die bij een aandelentransactie.

Dat ligt eraan aan wie je het vraagt. Voor een koper is het lucht, waarvoor hij moet betalen. Die moet dus zo laag mogelijk zijn, want voor hem is het niets waard. Voor de verkoper is de goodwill de belichaming van de waarde van het bedrijf: de naam, de marktpositie, het personeel, de kennis etc. Voor hem is de goodwill dus hoog. Volgens de handboeken bedrijfseconomie is het de contante waarde van de toekomstige (over)winsten. De verkopende intermediair zal de prijs van de onderneming hierop proberen te baseren. De bank houdt tenslotte niet van goodwill. Daar zit namelijk geen enkele zekerheid in en is dus voor hen niet of slechts gedeeltelijk te financieren.

Van management buy-out (MBO) is sprake als iemand van binnen de onderneming de eigenaar wil uitkopen. Vaak is dat de bedrijfsleider, die het stokje van de eigenaar overneemt. Soms ook is het een (commercieel) directeur of het complete managementteam. Van management buy-in (MBI) is sprake als iemand van buiten het bedrijf de onderneming overneemt.

De typische MBI-kandidaat die wij vaak zien is een gewezen manager uit het bedrijfsleven (soms met een gouden handdruk) die nu ‘het spelletje wel eens voor zichzelf wil spelen’ en een eigen bedrijf wil, door middel van overname. Financiers hebben een voorkeur voor MBO boven MBI, omdat bij MBI een extra onzekerheid is dat de overnemer het bedrijf en soms zelfs de branche (nog) niet (goed) kent.

Normaliseren is het elimineren van abnormale of ongebruikelijke zaken in de resultatenrekening en de balans van een bedrijf. Dit gebeurt vaak in het voortraject van bedrijfsovernames, ten tijde van het opstellen van het informatiememorandum en de bepaling van de waarde en de vraagprijs.

Typische normalisatieposten zijn de ondernemersbeloning (bij eenmanszaken en v.o.f.’s), de management fee aan de Holding (bij B.V.’s), het pensioen van de directeur, de huur van het bedrijfspand als dat in eigendom is bij de Holding, de rente over de rekening-courant tussen Holding en werkmaatschappij en tussen de eigenaar en zijn bedrijf.

Het zijn altijd de eerste ‘speelposten’ in de cijferopstellingen, waarmee winsten (en dus de verkoopprijs) opgevoerd en gedrukt worden. Deze posten vormen altijd onderwerp van onderhandeling tussen koper en verkoper.

Earnout is een term in overnameland, die aangeeft dat de overnameprijs (gedeeltelijk) is gebaseerd op de toekomstige prestaties van de overgenomen onderneming. Je ziet dit vaak als de verkoper vasthoudt aan een hoge vraagprijs, die voor een groot deel is gebaseerd op de door de verkoper beweerde potentie van het bedrijf in toekomstige jaren.

De koper biedt dan vaak de keuze tussen een lagere contante prijs of een hogere prijs, waarvan een gedeelte contant en een gedeelte op basis van earnout. Een verkoper zal dit slechts accepteren als hij zelf werkzaam blijft bij de onderneming en voldoende invloed kan uitoefenen om de hoge verwachtingen in de komende jaren waar te kunnen maken.

Due diligence betekent letterlijk ‘zorgvuldigheid’ en staat bij bedrijfsovernames voor het (boeken)onderzoek, waarop de koper recht heeft. Zo’n onderzoek kan veel verder gaan dan slechts het onderzoek van de administratie. Vaak omvat het onderzoek ook de contracten van de onderneming, de fiscale zaken, bodemvervuiling (grondonderzoek), gesprekken met de cruciale personeelsleden enz. het is maar net wat koper en verkoper daarover afspreken.

Hoe meer de koper onderzoekt, hoe minder zwaar de garanties van de verkoper hoeven te zijn. Hoe minder de verkoper wil laten onderzoeken, hoe meer garanties de koper van hem zal eisen. Ook de zwaarte en de duur van het due diligence onderzoek is weer onderwerp van onderhandeling tussen partijen.

Een informal investor is iemand die in de goede jaren gecasht heeft (vaak een voormalig ondernemer) en een vermogen heeft kunnen opbouwen waarmee hij investeert in ondernemingen. Soms gebeurt dat door bundeling van vermogens van informal investors in kleinere participatiemaatschappijtjes.

Een informal investor wordt gedreven door rendement op zijn investering(en), maar wil langs deze weg ook vaak ondernemend bezig blijven. Hij is dan weliswaar niet zelf meer de ondernemer die het bedrijf leidt, maar heeft graag een adviserende en ondersteunende rol. Met zijn ervaring in het ondernemen is het vaak een goede coach voor een jonge, startende ondernemer. Hij investeert bij voorkeur in bedrijven in branches waarin hij zelf ervaring en een netwerk heeft.

Stille reserves zijn waardecomponenten, die je niet op de balans van een onderneming terugvindt. Het gaat hier vaak om overwaardes in het bedrijfspand, het machinepark en de voorraden. Soms zitten die waardes ook aan de creditzijde van de balans: te hoog opgevoerde voorzieningen, zoals voor garanties en incourante voorraden.

Voor stille reserves moet altijd worden betaald op het moment van een bedrijfsovername, mits ze door de verkoper aannemelijk gemaakt kunnen worden. Op het moment dat de stille reserves vrijkomen (bijvoorbeeld bij een activa-transactie) moet er in het algemeen belasting over worden betaald.

U kunt de verkoop van uw bedrijf zonder begeleiding doen, of samen met uw accountant. U bent als ondernemer een ervaren onderhandelaar en de ambassadeur van uw bedrijf. Uw accountant kent u al jaren, toch?

Het verkopen van uw bedrijf is anders dan de verkoop van een product of dienst. In principe maakt u ‘de deal’ maar één keer. Het is complexer. Los van de emotie, het bepalen van waarde en het uitonderhandelen van een prijs, zijn kostbare fouten bij het opstellen van de condities snel gemaakt. Vaak bent u na de verkoop ook nog betrokken bij uw oude bedrijf, al is het voor de overdracht van de gehele operatie. U bent daardoor veel kwetsbaarder als onderhandelaar.

De accountant kent zijn eigen professie en is op dat vlak vakbekwaam en in principe streven wij naar een prettige samenwerking met uw accountant, binnen het kader van zijn of haar specialisme, bij de bedrijfsoverdracht. Echter, heeft uw accountant voldoende ervaring met bedrijfswaardering of het dealtraject? Heeft men het juiste netwerk en de tijd om buiten de eigen kring om, actief naar de juiste kopers te zoeken? En deze ook te vinden en te binden? Hoe wordt uw onderneming aan kandidaat-kopers gepresenteerd? Bedenk ook, dat er een risico voor uw accountant bestaat, dat deze zijn klant (uw bedrijf) kwijtraakt.

Wij treden bovendien onafhankelijk op. Wij kennen de valkuilen van het overname traject. Als gespecialiseerde en professionele intermediairs en dealmakers, zijn wij bezig met het begeleiden van uw doelstelling: het zo goed mogelijk verkopen van uw bedrijf. Graag merken wij daarbij op, dat wij niet uit het oog willen verliezen dat de deal voor alle partijen een goede deal moet zijn.

Voordat wij kandidaat-kopers überhaupt benaderen, hebben wij met u in het vooronderzoek al een goed beeld gekregen van het soort van koper dat in aanmerking zou kunnen komen. We kunnen zodoende actief een strategische screening doen binnen de branche of ‘aanpalende’ branches, het (financiële) profiel van het bedrijf bepalen, hanteren van wel of geen toepassing van gunning, enzovoort. Er ontstaan zodoende clusters van kandidaat-kopers, waarbij wij ook nog een prioriteit kunnen aanbrengen op diverse vlakken.

Bij akkoord zullen wij deze partijen rechtstreeks en persoonlijk benaderen met een anoniem profiel, of via de onze vertrouwde en geëigende netwerkrelaties en kanalen. Zo hebben wij bijvoorbeeld toegang tot of zijn aangesloten bij de diverse openbare en (besloten) dealrooms van diverse aan- en verkoop platforms online.

Mede ook omdat wij een uitgebreid netwerk hebben opgebouwd door onze financieringsactiviteiten, weten wij ook waarnaar gezocht wordt door een diverse en grote groep van (oud-)ondernemers.

Tevens maken wij ook gebruik van gespecialiseerde databases, om het bedrijfsprofiel van de kandidaat-koper beter te beoordelen (eigenaren, welke activiteiten, financiële gegevens, concernrelaties en structuren, faillissementen, etc.). Naast onze eigen beroeps organisaties, liggen onze contacten breed en diep in ondernemend Nederland en ook daarbuiten bij diverse specialisten.

De meeste bedrijven in verkoop worden door ons ‘onderhands’, dat wil zeggen, niet via de openbare delen van de online kanalen, naar de markt gebracht. We sluiten het niet uit, doch de ervaring leert dat niet altijd de juiste partijen online actief zijn, laat staan reageren en ‘de goede verstaander’ heeft al snel door dat het om uw bedrijf gaat.

Kortom, een juiste profilering en prioriteitstelling in de benadering van kandidaat-kopers met een actieve inschakeling van ons netwerk, ondersteund door de juiste informatie, heeft ons tot dusver altijd geholpen de juiste partij(en) te vinden.

Wat doen wij wel?

Wij treden op als procesbegeleider, adviseur en ‘dealmaker’ bij de verkoop of bij de aankoop van een bedrijf of bij fusie van bedrijven. Wij bespreken alle te nemen stappen vooraf. Onze rol is u te begeleiden en de regie te nemen bij een succesvolle overdracht van uw bedrijf en te komen tot een voor alle partijen goede deal.

Het onderstaande proces met bijbehorende werkzaamheden, doorlopen wij in de regel bij een volledige en succesvolle verkoopbegeleiding. We verwijzen ook naar ‘Proces bij bedrijfsovername’. De meeste bijkomende werkzaamheden worden door ons verzorgd. Onderdelen worden door kopende partij voor rekening genomen (logischerwijs de Due Diligence) of in goed overleg tussen partijen afgestemd.

Vooronderzoek
• Strategische oriëntatie en uitgangspunten;
• Doorlopen checklists “verkoop klaar maken” en waarde drijvers bedrijf;
• Waardering van de onderneming (bandbreedte waarde en vraagprijs indicatie);
• Verkenning omtrent potentiële kopers;
• Beslismoment: doorgaan verkoopproces of bedrijf nader verkoop klaar maken of stoppen.

Voorbereidingen
• Opstellen Informatie Memorandum en (anoniem) Verkoopprofiel;
• Zoeken en benaderen potentiële kopers (diverse methoden en kanalen);
• Vaststellen verkoopmethode (bijvoorbeeld veiling bij grote belangstelling).

Informatie fase
• Geheimhoudingsverklaringen;
• Verstrekken Anoniem Verkoopprofiel en / of Informatie Memorandum (één- of tweetraps traject);
• Verstrekken aanvullende informatie (indien noodzakelijk);
• Eerste verkennende gesprek(ken).

Transactie fase
• Onderhandelingen;
• Intentieverklaring (mede) opstellen;
• Due diligence onderzoek en openstellen (virtuele) dataroom;
• Vervolgonderhandelingen (vaak over garanties, vrijwaringen en aanvullende voorwaarden);
• Definitieve afspraken en verkoopprijs;
• Koopovereenkomst opstellen;
• Afhandeling (notaris akten, transport, ontvangen koopsom, etc.);
• Communicatie traject (diverse stakeholders kan eerder of later plaatsvinden).

Wat doen wij vooral niet?

Optreden voor zowel de verkoper als de koper, tijdens het verkoopproces. Het is of de één of de ander, ongeacht aan wie het bedrijf wordt verkocht. Het werkt niet, gelet op inhoud en mogelijke afwijking van de belangen van de diverse stakeholders.

We geven altijd het advies bij bijvoorbeeld verkoop aan een MBI-kandidaat of een MBO-kandidaat een eigen adviseur in de arm te nemen.

Wat wij ook niet doen, is als intermediair van verkoper, optreden als financieringsadviseur voor de koper. Wij kijken wel naar de financieringsstructuur en zullen het in de besprekingen met koper over financiering hebben. Wij bemiddelen niet zelf de koper naar een passende financiering. Wel zullen wij bij een earn-out regeling of vendor-loan door verkoper, altijd de belangen van onze cliënt-verkoper behartigen.

Een belangrijk onderdeel van het traject is het opstellen van de diverse contracten. Zeker bij activa-passiva deals, waar vele diverse contracten moeten worden opgesteld. Wij zullen dergelijke contracten en ook Intentieverklaring of de Koopovereenkomst, altijd willen laten toetsen door een daartoe gespecialiseerde jurist. In ons netwerk werken wij daarom ook graag samen met deze specialisten.

Een koper van uw bedrijf heeft geen zin in “een kat-in-de-zak”. Met andere woorden; inzicht in mogelijke risico’s of kosten verbonden aan deze risico’s is van groot belang.

Waar praten we dan over? Bijvoorbeeld, de jaarcijfers moeten kloppen, de herkomst en besteding van middelen moet logisch te verklaren zijn, er dienen geen voor de koper onbekende claims te komen, dat het helder is dat alle belastingen, of sociale premies zijn voldaan. Personeelsdossiers moeten op orde zijn, dat er op de eigendommen (activa) geen beslagen of verpandingen liggen, dat de verstrekte informatie volledig en juist, enzovoort.

U weet zelf (hopelijk) als beste of er zaken spelen welke betrekking kunnen hebben op dergelijke risico’s. Derhalve worden er in de Intentieverklaring en later het Koopcontract zogenaamde garanties en vrijwaringen opgenomen.

Een garantie is een verklaring van de verkoper over de staat van de onderneming op het moment van verkoop. De garanties moeten kloppen. Bij in gebreke stelling, wil een koper afspraken op papier over schadevergoeding, waarbij beperking van aansprakelijkheid, de omvang van de claim, de duur dat er nog geclaimd kan worden en hoe men een mogelijke procedure wil laten verlopen, als richtlijnen worden opgenomen.

Een vrijwaring is een afspraak dat een specifiek reeds bekend risico of probleem voor rekening van de verkoper komt. Er kunnen legio zaken aan de orde zijn, denk aan ontslagprocedures, milieuverontreiniging, belastingclaims, etc. Los even van de uiteindelijke afloop en hoogte van de schade, vrijwaart de verkoper de koper voor alle risico’s en bijkomende kosten van dergelijke zaken. In tegenstelling tot een garantie worden de aansprakelijkheden uit vrijwaringen niet beperkt.

Het is zaak om tijdens de voorbereidingen en ook gedurende eigenlijk het grootste deel van het verkooptraject, zéér omzichtig te werk te gaan.

Bij een bedrijfsovername is er een veelheid aan ‘stakeholders’ betrokken, met diverse en vaak ook behoorlijk tegengestelde belangen. Denk eens aan uw personeel, de concurrentie, afnemers, enzovoort. En het gaat om geld . . . met de daarbij behorende emoties.

Soms is een vroegtijdige informatieverschaffing wel zinvol, echter de ervaring leert dat het niet verstandig is om over een voorgenomen verkoop te communiceren. Door te vroeg te (willen) communiceren ontstaat er onrust bij mensen. Het is niet op voorhand te zeggen, wat wel het juiste moment is. Soms bij het ondertekenen van de Intentieverklaring, soms pas als de handtekeningen bij de notaris zijn gezet (en het geld is ontvangen).

Gaat u er van uit dat uiterste discretie een tweede natuur is bij ons handelen rond bedrijfsoverdracht. Of het nu gaat om het plannen van afspraken, het opstellen van anonieme verkoopprofielen, het laten ondertekenen van geheimhoudingsverklaringen (vaak ook met boeteclausules), het op het juiste mandaat niveau laten ondertekenen van stukken of de contacten met collega-intermediairs en de diverse overige specialisten.

Wij stemmen altijd vooraf met u af of een potentieel geïnteresseerde partij in aanmerking komt om de relevante informatie, zoals het Informatie Memorandum en aanvullende zaken, ter inzage te ontvangen. Soms is er voorwerk te verrichten door geselecteerde medewerkers van uw bedrijf. U kunt zich mogelijkerwijs wel voorstellen dat hierbij onrust kan ontstaan en dat er in de communicatie zorgvuldig moet worden opgetreden.

De verkoop van een bedrijf is specialisten (maat) werk. De ervaring leert, dat er bij verkoop al snel meer dan 100 uur aan begeleiding onzerzijds nodig is. Daarnaast dient u rekening te houden met de inzet van uren van andere specialisten, zoals accountant, jurist of fiscalist. Deze kosten worden door de betreffende specialist separaat gemaakt.

Wij werken niet met een ‘no cure no pay’ constructie.
Omdat blanco cheques niet graag worden afgegeven, wordt er van tevoren een uren begroting gemaakt met de fasering van het verkooptraject in combinatie met een uurtarief. Tevens hanteren wij een succesfee bij een geslaagde transactie en deze wordt vastgesteld als een percentage van de gehele transactiesom (inclusief de financiering onderdelen als earn-out of vendor loan). De hoogte van de succesfee is dus afhankelijk van én een geslaagde deal én van de omvang van uw bedrijf.

Er zijn mengvormen van vaste en variabele componenten te bespreken. Wij bekijken en bespreken graag de specifieke situatie, alvorens tot een finale afspraak met u te komen.